جناب آقای مهندس احمد سامع

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40754

تاریخ ورود به سازمان : 8/5/1384
 


شماره پروانه: 40754
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/6/13
تاریخ پایان اعتبار: 1396/6/13
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3