جناب آقای مهندس مرتضي ثابتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40751

تاریخ ورود به سازمان : 31/2/1384