جناب آقای مهندس ولي اله جعفري کمشه چه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40750

تاریخ ورود به سازمان : 16/3/1384