سرکار خانم مهندس زهره کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40748

تاریخ ورود به سازمان : 30/3/1384