جناب آقای مهندس امين زيرک باش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40747

تاریخ ورود به سازمان : 28/3/1384