جناب آقای مهندس فرشاد سلسبيليان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40746

تاریخ ورود به سازمان : 8/3/1384