سرکار خانم مهندس راضيه جوانمردي قهدريجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40745

تاریخ ورود به سازمان : 9/3/1384
 


شماره پروانه: 40745
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/10/22
تاریخ پایان اعتبار: 1400/10/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2