جناب آقای مهندس غلام منصوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40744

تاریخ ورود به سازمان : 8/3/1384
 


شماره پروانه: 40744
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/6
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3