جناب آقای مهندس پويا تورگلي قهفرخي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40741

تاریخ ورود به سازمان : 20/2/1384