جناب آقای مهندس فرشاد کاظمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40739

تاریخ ورود به سازمان : 3/3/1384