جناب آقای مهندس مسعود الواني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40736

تاریخ ورود به سازمان : 16/1/1384
 


شماره پروانه: 40736
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/5/18
تاریخ پایان اعتبار: 1397/5/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2