سرکار خانم مهندس توران مشهدي بفروئي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40732

تاریخ ورود به سازمان : 26/2/1384