جناب آقای مهندس محمود رضا خليلي بروجني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40731

تاریخ ورود به سازمان : 26/2/1384