سرکار خانم مهندس نسرين قيوميان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40730

تاریخ ورود به سازمان : 24/2/1384
 


شماره پروانه: 40730
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/11
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3