جناب آقای مهندس علي ملکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40729

تاریخ ورود به سازمان : 27/12/1382
 


شماره پروانه:
پروانه جاری:
نوع پروانه:
تاریخ صدور: -/-/-
تاریخ پایان اعتبار: -/-/-
رسته 1:
زمینه اول رسته 1:
پایه زمینه اول رسته 1:
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: