جناب آقای مهندس مجيد ابراهيم زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40727

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1384