جناب آقای مهندس عبدالمجيد ايزدي وصفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40726

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1384