جناب آقای مهندس محسن رضائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40719

تاریخ ورود به سازمان : 14/1/1386