جناب آقای مهندس علي وشاق

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40718

تاریخ ورود به سازمان : 26/12/1383