جناب آقای مهندس مهدي عابدي جنداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40717

تاریخ ورود به سازمان : 26/12/1383