جناب آقای مهندس جواد نصر اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40716

تاریخ ورود به سازمان : 4/10/1390