سرکار خانم مهندس ژاله نوروزي چم يوسفعلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40715

تاریخ ورود به سازمان : 16/3/1383