سرکار خانم مهندس فرزانه جلودار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40714

تاریخ ورود به سازمان : 23/12/1383
 


شماره پروانه: 40714
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/11/16
تاریخ پایان اعتبار: 1396/11/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3