جناب آقای مهندس رضا منصورفر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40713

تاریخ ورود به سازمان : 16/10/1383