جناب آقای مهندس محمد رضا سليمي بني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40708

تاریخ ورود به سازمان : 19/12/1383