جناب آقای مهندس رسول نصر آزاداني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40707

تاریخ ورود به سازمان : 17/12/1383