سرکار خانم مهندس صغري بهراميان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40704

تاریخ ورود به سازمان : 16/12/1383
 
موبايل : 09138223644
 


شماره پروانه: 40704
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/11
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3