جناب آقای مهندس رسول اميديان سوار باغي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40703

تاریخ ورود به سازمان : 15/12/1383
 


شماره پروانه: 40703
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/6
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2