جناب آقای مهندس محسن برازنده هوره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40702

تاریخ ورود به سازمان : 13/12/1383
 


شماره پروانه: 40702
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3