جناب آقای مهندس حسين احمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40701

تاریخ ورود به سازمان : 12/12/1383