جناب آقای مهندس محمداسمعيل يوسفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40698

تاریخ ورود به سازمان : 10/12/1383
 
موبايل : 00989131332757
 


شماره پروانه: 40698
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/3/4
تاریخ پایان اعتبار: 1401/3/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2