جناب آقای مهندس مرتضي صفاتاج

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40697

تاریخ ورود به سازمان : 17/12/1383