جناب آقای مهندس حميد ميرباقري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40696

تاریخ ورود به سازمان : 25/12/1383