جناب آقای مهندس محمدرضا مشتاقي لارگاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40694

تاریخ ورود به سازمان : 5/12/1383