جناب آقای مهندس رضا صالک رخسار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40693

تاریخ ورود به سازمان : 2/10/1388