جناب آقای مهندس شروين نصراصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40692

تاریخ ورود به سازمان : 6/12/1383