جناب آقای مهندس فرهاد عابدي ريزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40689

تاریخ ورود به سازمان : 16/4/1393