جناب آقای مهندس سيد مجتبي قفقازي بک

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40686

تاریخ ورود به سازمان : 12/11/1383