جناب آقای مهندس ابوالقاسم نيک پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40684

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1383
 


شماره پروانه: 40684
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/17
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2