جناب آقای مهندس غلامرضا پورنقش بند

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40682

تاریخ ورود به سازمان : 11/4/1383