سرکار خانم مهندس فرزانه ترازودار بازار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40681

تاریخ ورود به سازمان : 18/4/1383