جناب آقای مهندس محمد باقر اشراقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40680

تاریخ ورود به سازمان : 29/4/1383
 


شماره پروانه: 40680
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/9
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3