جناب آقای مهندس بابک کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40679

تاریخ ورود به سازمان : 13/4/1383