جناب آقای مهندس مسعود ساعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40673

تاریخ ورود به سازمان : 27/3/1383