جناب آقای مهندس محسن مختاري کرچگاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40672

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40672
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1388/6/14
تاریخ پایان اعتبار: 1391/6/14
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3