جناب آقای مهندس داريوش رحمتي شهرضا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40670

تاریخ ورود به سازمان : 1/8/1382
 
موبايل : 09131158249
 


شماره پروانه: 40670
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/19
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2