جناب آقای مهندس رضا صابري قلعه تکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40665

تاریخ ورود به سازمان : 19/3/1383