جناب آقای مهندس مهدي کردي بروجني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40659

تاریخ ورود به سازمان : 9/3/1383