جناب آقای مهندس حسن نوروز

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40658

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1383