جناب آقای مهندس حميد ناظمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40657

تاریخ ورود به سازمان : 17/3/1383